Římská armáda a počátky vinařství na Moravě – poznámky

Zpět na hlavní článek1. Nejpodrobněji: Zemek, M.: Moravské a české vinohradnictví do poloviny 13. století, in: Frolec, V. (ed.), Vinohradnictví: Kapitoly z dějinného vývoje od minulosti do současnosti na Moravě a v Čechách, Brno, 1973, s. 23–24. Viz též: Kraus, V. a kol.: Réva a víno v Čechách a na Moravě, Praha, 1999, s. 32–33; Opravil, E.: Původ a rozšíření vinné révy v českých zemích, Slezský sborník 62, 1964, s. 221; Pošvář, J.: Moravské právo hor viničních, ČMM 70, 1951, s. 120; týž: O původu viničních právních zvyklostí na jižní Moravě, Slovácko 7, 1965, s. 83; Poulík, J.: Staří Moravané budují svůj stát, Gottwaldov, 1960, s. 156; Žampach, M.: Víno a vinařství, Brno, 1943, s. 11. Fiala, V.: Byli to Římané? (Kdo klučil hvozdy zdejší a sadil tady révu?), Vinařský obzor 3, 2011, s. 157-158 poněkud záhadně nejprve přiznává, že doklady pro hypotézu o přinesení pěstování vinné révy Římany jsou neprůkazné, aby nakonec došel k závěru, že větší koncentrace Římanů na rozsáhlejších územích v oblastech Moravy může tuto hypotézu potvrzovat.


2. Měřínský Z.: Vinařský nůž z římské stanice u Mušova, Národopisný věstník československý 7, 1972, s. 103–110.


3. Aur. Vict. Liber de Caes. 37. 1-3: ...postquam Probum in Illyrico factum accepere, ingenti belli scientia exercitandisque varie militibus ac duranda iuventute prope Hannibalem alterum. Namque ut ille oleis Africae pleraque per legiones, quarum otium reipublicae atque ductoribus suspectum rebatur, eodem modo hic Galliam Pannoniasque et Moesorum colles vinetis replevit postea sane quam barbarorum attritae gentes sunt, quae nostris principibus suorum scelere interfectis irruperant...


4. Aur. Vict. Epit. de Caes. 37. 3: Vineas Gallos et Pannonios habere permisit. Opere militari Almam montem apud Sirmium et Aureum apud Moesiam superiorem vineis conseruit.


5. Eutr. IX. 17: Vineas Gallos et Pannonios habere permisit, opere militari Almam montem apud Sirmium et Aureum apud Moesiam superiorem vineis conseruit et provincialibus colendos dedit.


6. HA Probus 18. 8: Gallis omnibus et Hispanis ac Britannis hinc permisit, ut vites haberent vinumque conficerent. Ipse Almam montem in Illyrico circa Sirmium militari manu fossum lecta vite conseruit.


7. HA Probus 3.1, 21. 2.


8. Viz literaturu uváděnou v poznámce 1. Jakou souvislost s tím vším má Zemkem jmenovaný Stilicho, který žil a konal ještě asi o 100 let později než Probus, je mi záhadou.


9. Tejral, J.: Na hranicích impéria (doba římská), in: Podborský, V. a kol.: Pravěké dějiny Moravy, Brno 1993, s. 446–447.


10. Např. Droberjar, E.: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě, Praha, 2002, s. 195, 217.


11. Měřínský Z.: c. d.


Zpět na hlavní článek
Vystaveno 31. 8. 2015